neginofoghniayesh.com@gmail.com ٢٦٢٩٣٣٤٢ 021
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۰:۰۰ - توسط مدیر سایت

برگزاری مناقصه ترافیک

با توجه به نیاز بهره گیری از مشاورین تخصصی در حوزه های مختلف به منظور ارتقاء کیفیت طراحی پروژه نگین افق نیایش و پیرو مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت ، مناقصه انتخاب مشاور تخصصی ترافیک برگزار گردیده و شرکت ایمن تردد به عنوان مشاور تخصصی ترافیک انتخاب گردید .